RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вівторок, липня 16, 2024

Нормативно-правова база у сфері вищої освіти

 1. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187-2015-п (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 347-2018-п).
 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р.№ 1556-VII (із змінами, внесеними згідно із Законом від 16.01.2020 р. № 392-IX).
 3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами, внесеними згідно із Законом від 16.01.2020 р. № 392-IX).
 4. Про фахову передвищу освіту: Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII (із змінами, внесеними згідно із Законом від від 16.01.2020 р. № 392-IX).
 5. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII (із змінами, внесеними згідно із Законом від 16.07.2019 р. № 2704-VIII).
 6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341-2011-п) (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2019 р. № 509-2019-п).
 7. Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1134 (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2019 р. № 1146-2019-п.
 8. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996р. № 245.
 9. Про затвердження Положення про дистанційне навчання: наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № z0703-466 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2015р. №z0923-15).
 10. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2019 р. № 283-2019-п).
 11. Питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882-2004-п (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2019 р. № 438-2019-п).
 12. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № z0035-93 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1994 р. № v0351281-94).

Нормативно-правова база галузевого рівня

 1. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2019 р. № 1133-2019-п.
 2. Інструктивні рекомендації про порядок організації та проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених: Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014р. № 1/9-511.
 3. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 1.06.2017 р. № 600 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648).
 4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327 ).
 5. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993р. № 3808-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом від16.07.2019р. № 2704-VIII).
 6. Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту: Указ президента України від 2.08.2006 р. № 667/2006.
 7. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266-2015-п (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2017 р. № 53-2017-п).
 8. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2013 р. № 466 (зі змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2015 р. № z0923-15.
 9. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Наказ МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 (зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2016 р. № z0691-16).
 10. Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
 11. Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.19 р. № 971.
 12. Про проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ МОН України від 18.07.2019 р. № 1012.
 13. Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Указ Президента України від 21.07.2008р. № 640/2008 (зі змінами згідно з Указом Президента України від 11.06.2014р. № 503/2014).
 14. Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України від 28.09.2004 р. № 1148/2004 (зі змінами згідно з Указом Президента України від 20.11.2005р. № 1505/2005).
 15. Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 927.
 16. Про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015р. № 579.
 17. Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах: Лист Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 р. № 1/9-119.
 18. 30.Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 р. № 943.
 19. Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів», розроблені на виконання Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти: Лист МОН від 24.10.2017 р. № 1/9-565.
 20. Щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм: Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9–239.
 21. Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм: Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 р. № 1/9–377.
 22. Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення: Лист Міністерства освіти і науки України від 9.07.2018 р. № 1/9-434.
 23. Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти: Лист Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1/9-565.