RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вівторок, липня 16, 2024

 

  • Про видання - About the Edition
  • Для авторів - For authors
  • Редакційна колегія - Editorial board
  • Редакційна політика - Editorial policy
  • Контакти - Contacts

Спортивний вісник Придніпров’я ISSN 2071-1476 (Print), ISSN 2071-1506 (Online)

Наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р. журнал додано до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Спеціальності: фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03).

Галузь і проблематика: спорт, фізичне виховання, організація фізичного виховання, реабілітація.

У журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних верств населення, фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури. У ньому також відображені засоби фізичної культури, її форми та методи, основні принципи здоров'язберігаючих технологій та профілактики захворювань.

Засновник: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Рік заснування: 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЛП № 703 від 25.05.2000 року.

Журнал відображується в міжнародних наукометричних базах даних:

ROAD(Directory of Open Access scholarly Resources)

Index Copernicus

PBN (Polish Scholarly Bibliography)

NBUV (Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, електронний фонд)

Google Scholar .


Sportyvnyi Visnyk Prydniprovia ISSN 2071-1476 (Print), ISSN 2071-1506 (Online)

By the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 747 dated 13.07.2015, the journal was added to the List of scientific professional publications of Ukraine, in which the results of dissertations for the degree of doctor and candidate of sciences can be published. Specialties: physical education and sport (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03).

Branch and problems: sport, physical education, organization of physical education, rehabilitation.

The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of formation, recovery, strengthening and maintaining the health of various segments of the population, physical rehabilitation and recreational physical culture. It also displays the means of physical culture, its forms and methods, the basic principles of health technologies and disease prevention.

Founder: Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports.

Year of foundation: 2000.

Certificate of state registration: LP № 703 dated 25.05.2000.

The journal is displayed in international scientometric databases:

ROAD(Directory of Open Access scholarly Resources)

Index Copernicus

PBN (Polish Scholarly Bibliography)

NBUV (V.I. Vernadsky National Library, electronic fund)

Google Scholar .

Статті надсилати електронною поштою:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Терміни подачі статей:

до 01 лютого та 01 липня поточного року.

Правила оформлення і публікації статей наведено в PDF файлі .

Шаблон статті наведено в PDF файлі .

Articles are to be sent to Email:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Deadlines for submission of articles:

until February, 1 and July, 1 of the current year.

Rules for design and publication of articles are given in PDF file .

Головний редактор:

Савченко В. Г.

- д.пед.н., професор, ректор ПДАФКіС;

Заступник головного редактора:

Москаленко Н. В.

- д.фіз.вих., професор, проректор з наукової діяльності ПДАФКіС;

Члени:

Афанасьєв С.М.

- д.фіз.виз., доцент, перший проректор з НПР ПДАФКіС;

Коваленко Н.Л.

- к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов ПДАФКіС;

Луковська О.Л.

- к.мед.н., доцент, завідувач кафедри фізіології та спортивної медицини ПДАФКіС;

Майкова Т.В.

- д.мед.н., професор, професор кафедри фізичної реабілітації ПДАФКіС;

Приходько В.В.

- д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики підготовки спортсменів ПДАФКіС;

Шевяков О.В.

- д.психол.н., професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання ПДАФКіС;

Дорошенко Е.Ю.

- д.фіз.вих., професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету;

Маліков М.В.

- д.б.н., професор, декан факультету фізичного виховання, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Запорізький національний університет»;

Кашуба В.О.

- д.фіз.вих., професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології НУФВСУ;

Круцевич Т.Ю.

- д.фіз.вих., професор, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ;

Пангелова Н.Є.

- д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Andrzej Soroka

- dr., Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Radoslaw Muszkieta

- Director of the Institute of Physical Culture, Doctor of Pedagogical Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun;

Kalabiska Irina

- Research Fellow, Assistant Professor. University of Physical Education. Research Center for Sport Physiology;

Ewa Puszczałowska-Lizis

- PhD, Ass. Professor, University of Rzeszów


Editor in Chief:

Savchenko V.G.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector of PSAPC@S;

Deputy editor:

Moskalenko N.V.

Doctor of Physical Education, Professor, Vice-Rector for Scientific Research of PSAPC@S;

Members:

Afanasyev S.M.

Doctor of Physical Education, Associate Professor, First Vice-Rector for for scientific and pedagogical activity of PSAPC@S;

Kovalenko N.L.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages of PSAPC@S;

Lukovska O.L.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Physiology and Sports Medicine of PSAPC@S;

Maikova T.V.

Doctor of Medicine, Professor, Professor of the Department of Physical Rehabilitation of PSAPC@S;

Prykhodko V.V.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Athletes’ Training of PSAPC@S;

Shevyakov O.V.

Doctor of Psychology, Professor, Professor of the Department of Theory and Methods of Physical Education of PSAPC@S;

Doroshenko E.Yu.

Doctor of Physical Education, Professor of the Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine, Physical Education and Health of Zaporizhia State Medical University;

Malikov M.V.

Doctor of Science, Professor, Dean of the Faculty of Physical Education, Professor of the Department of Medical and Biological Fundamentals of Physical Education and Sports, Zaporizhia National University;

Kashuba V.O.

Doctor of Physical Education, Professor, Professor of the Department of Biomechanics and Sports Metrology of NUPESU;

Krutsevich T.Yu.

Doctor of Physical Education, Professor, Head Department of Theory and Methods of Physical Education NUPESU;

Pangelova N.E.

Doctor of Physical Education, Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Physical Education and Sports, Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda;

Andrzej Soroka

Dr., Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Radoslaw Muszkieta

Director of the Institute of Physical Culture, Doctor of Pedagogical Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun;

Kalabiska Irina

Research Fellow, Assistant Professor. University of Physical Education. Research Center for Sport Physiology;

Ewa Puszczałowska-Lizis

PhD, Ass. Professor, University of Rzeszów

Галузь і проблематика:

У журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних груп населення, фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури.

Політика розділів:

Статті

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Процес рецензування:

Кожна стаття проходить незалежне рецензування щодо новизни і актуальності представленої теми, відсутність плагіату і самоплагіату, коректності збору і обробки експериментальних даних, аналізу отриманих результатів і оформлення матеріалу відповідно до вимог. Після рецензування статті автору повідомляється результат, тобто інформація про прийняття (не прийняття, або необхідність коригування) статті.

Періодичність публікації:

Журнал випускається 3-4 рази на рік.

Політика відкритого доступу:

Журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.


Branch and issues:

The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of formation, recovery, strengthening and maintaining the health of various population groups, physical rehabilitation and recreational physical culture.

Section policy:

Articles

Accepts Manuscripts

Indexed

Peer-reviewed

Review process:

Every article is independently reviewed on the novelty and relevance of the presented topic, the absence of plagiarism and self-plagiarism, the correctness of the collection and processing of experimental data, analysis of the results and design of the material in accordance with the requirements. After reviewing the article, the author is informed of the result, i.e. information about the acceptance (non-acceptance, or the need for adjustment) of the article.

Frequency of publication:

The journal is published 3-4 times a year.

Open access policy:

The journal provides direct open access to its content, based on the following principle: free open access to research results helps to increase the global exchange of knowledge.

Адреса редакції:

вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро, 49094.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: посилання


Letters address:

Naberezhna Peremohy Str., 10, Dnipro, 49094.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: link

load more hold SHIFT key to load all load all